1. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, wordt elke (ook toekomstige) overeenkomst beheerst door deze voorwaarden die van rechtswege voorrang hebben op de aankoopvoorwaarden van de klant.
2. Prijzen en aanbestedingen zijn vrijblijvend en zonder bindingen van onzentwege. Wanneer bestellingen worden uitgevoerd zonder voorafgaande schriftelijke overeenkomst omtrent de prijs, gelden de prijzen van de dag van de levering. Onze ontwerpen en/of schetsen worden gratis gegeven zonder verbintenissen, deze blijven onze eigendom en mogen niet aan derden worden doorgegeven. De verkoopovereenkomst wordt slechts definitief na ondertekening door de koper(s) enerzijds en de verkoper anderzijds. De overeengekomen prijs op de definitief ondertekende verkoopovereenkomst blijft ongewijzigd voor een aflevering binnen een termijn van 6 maand te rekenen vanaf de datum van de ondertekening van de verkoopovereenkomst, uitgezonderd “vreemde oorzaak” aangehaald in artikel 17 van deze algemene voorwaarden. Daarna wordt de volgende formule toegepast:
 
p= P (0,40 s/S + 0,40 i/I + 0,20.

Waarbij :
2
P = het bedrag van de op basis van het contract opgemaakte staat
3
s = het gemiddeld uurloon dat geldt op de aanvangsdatum van de in de vorderingsstaat beschouwde periode, verhoogd met het percentage sociale lasten en verzekeringen.
4
S = hetzelfde gemiddelde uurloon op datum waarop het contract werd afgesloten.
5
i = het indexcijfer dat berekend werd op basis van de ieder jaar op de binnenlandse bouwmarkt verwerkte voornaamste materialen en grondstoffen, met betrekking tot de kalendermaand welke voorafgaat aan de begindatum van de in de vorderingsstaat beschouwde periode.
6
I = hetzelfde indexcijfer met betrekking tot de kalender welke voorafgaat aan de maand waarin het contract werd afgesloten.
3. De leveringstermijn wordt steeds bepaald in de overeenkomst. Bij gebreke aan een bedongen leveringstermijn zal deze 6 maanden bedragen. Te late leveringen die niet te wijten zijn aan ons kunnen nooit voorwerp zijn van annulatie noch niet-betaling van facturen.
4. De koper aanvaardt dat bij uitdrukkelijke afwijking van art. 1583 B.W. de eigendomsoverdracht van de verkochte materialen slechts plaats heeft op het ogenblik dat de verkoopprijs wordt betaald. Indien aan voorgaande clausule niet voldaan wordt weet de koper dat hij zich blootstelt aan strafrechtelijke vervolgingen volgens art.491 Strafwetboek. Ondanks het eigendomsvoorbehoud blijven alle risico’s, verlies of schade, zelfs bij toeval of overmacht, ten laste van de koper vanaf de levering. De koper aan wie het verkochte goed werd geleverd vóór de integrale betaling van de overeengekomen prijs voor de verkoop van dit goed, zal op dit verkochte goed een teken aanbrengen, dat duidelijk leesbaar weergeeft dat het gezegde goed eigendom blijft van de verkoper, en verwittigt er, indien nodig, de schuldeiser-pandhouder per aangetekend schrijven van met een kopie aan de verkoper.
5. De koopwaar wordt altijd vervoerd op risico en gevaar van de klant, zelfs wanneer eventueel overeengekomen zou zijn dat wij of een derde voor het vervoer instaan.
6. Wanneer de klant weigert de levering af te nemen of ons het leveren of de uitvoering onmogelijk maakt, wordt de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling geacht ten zijne nadele te zijn ontbonden en is hij een schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimum, rekening houdend met de potentiële schade, forfaitair wordt vastgesteld op 35% van de koopprijs, BTW exclusief, van het niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst, het meer gevorderde door ons te bewijzen. Heeft reeds gedeeltelijke levering plaats gevonden wanneer de klant weigert verdere levering af te nemen of verdere levering onmogelijk maakt, dan kunnen wij opteren mits aangetekende melding aan de klant, voor facturatie van het uitgevoerde gedeelte van de levering of plaatsing, en voor de ontbinding van rechtswege van de overeenkomst ten Iaste van de klant voor het nog niet uitgevoerde gedeelte. In dat geval is de klant een schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 35% van de koopprijs. BTW exclusief, van het niet uitgevoerde gedeelte ven de overeenkomst, het meer gevorderde door ons te bewijzen. Het voorgaande geldt niet wanneer de klant weigert de levering af te nemen wegens een zichtbaar gebrek.
7. De verkoopprijs wordt van rechtswege vermeerderd met alle belastingen en taksen door om het even welke overheid geheven.
8. De facturen zijn betaalbaar op onze zetel bij de levering of na de beëindiging van de werken, contant en zonder korting. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig is betaald op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 12% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 125 EUR en een maximum van 2500 EUR, vanaf de dag volgend op de vervaldag van de factuur. Het aldus verhoogde bedrag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest voort gelijk aan 1% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en dit vanaf de vervaldag van de factuur. De door de klant verschuldigde rente wordt per jaar gekapitaliseerd, mits aangetekende ingebrekestelling daartoe. Wordt in de bijzondere voorwaarden betaling in schijven overeengekomen, dan wordt het openstaande saldo van rechtswege volledig opeisbaar, vermeerderd met rente en schadebeding bij niet of laattijdige betaling van één der schijven. De klant verbindt er zich toe aan de verkoper, alle waarborgen te verlenen die tijdens de uitvoering van het contract kunnen gevraagd worden door de verkoper, dit als zekerheid van de betaling en de uitvoering.
Een voorschot van 30% op de totale overeengekomen som, vermeld op de verkoopovereenkomst, dient betaald te worden binnen 30 dagen na de ondertekening van de verkoopovereenkomst. Dit voorschot zal aangewend worden om de nodige grondstoffen en hulpmaterialen vast te leggen of aan te kopen voor de uitvoering van de afgesloten verkoopovereenkomst. Wanneer de verkoop geschiedt onder de betalingsvoorwaarden ’financiering’ is de klant verplicht om hiervoor persoonlijk en onmiddellijk de nodige stappen te doen. De verkoper zal slechts tot levering of plaatsing overgaan na schriftelijke ontvangst van het financieringsakkoord van een erkende financiële instelling.
wp139ba4b0_02.jpg
wp5533b116.gif